Veiligheidsvoorschriften

Nederland / Belgïe

1. Bewaar op een koele plaats, buiten bereik van kinderen.

2. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.

3. Houd ontvlambare producten verwijderd van de warmte- en ontstekingsbronnen.

4. Gebruik in een propere, goed verluchte ruimte.

5. Sluit de recipient goed af na gebruik.

6. Vermijd rechtstreeks contact met de huid, de ogen en de kledij.

7. In geval van contact, spoel overvloedig met water, en roep zo nodig medische hulp in.

8. Gebruik het product alleen voor de toepassing waarvoor het bestemd is.

Belgisch Antigifcentrum : http://www.poisoncentre.be  Tel : 070/245.245
Nederland Vergiftinging: www.vergiftigingeninformatie.nl Telefoon: (030) 274 91 11